บริษัทบริดจ์ อินทิเกรชั่นจำกัด เป็นดุจดังสะพาน (Bridge) เชื่อมโยงจุดต่างๆในสังคมไทยเข้าด้วยกัน ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศอาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น สู่การขยายการเชื่อมโยงไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากร และการพํฒนาองค์กร เช่น การบริหารองค์กร การบริหารการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับกระบวนทัศน์ทางความคิดของบุคลากร การเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง อีกทั้งการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ปณิธาน

ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 35 ปี ให้บริษัทบริดจ์ อินทิเกรชั่นจำกัด เป็นดุจดังสะพาน (Bridge) เชื่อมโยงจุดต่างๆในสังคมไทยเข้าด้วยกัน ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศอาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น สู่การขยายการเชื่อมโยงไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์กร

คลิก »

ประวัติผู้ก่อตั้ง

นายพรชัย ยงวัฒนสุนทร เคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในหน่วยงานความร่วมมือระหว่างสองประเทศ มีประสบการณ์บริหารโครงการพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาองค์กรให้แก่ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่า 1,000 บริษัท

คลิก »