ด้านภาษาและวัฒนธรรม

บริดจ์ อินทิเกรชั่น เป็นศูนย์รวมเครือข่ายครูสอนภาษาไทยให้แก่คนญี่ปุ่น และครูสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่คนไทยซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอน สามารถจัดหลักสูตรร่วมกับบริษัทในการสอนภาษาให้แก่พนักงาน อีกทั้งยังสอดแทรกแนวคิดในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมอีกด้วย นอกจากนี้ ยังรับให้บริการการสอนภาษาที่บริษัทของลูกค้าได้ทั่วประเทศ รวมถึงการให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท และบริการล่ามทุกสถานการณ์ โดยผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอย่างแท้จริง

เรามีหมวดหัวข้อการบริการด้านนี้ ดังนี้

1 THAI LANGUAGE หลักสูตรภาษาไทย
คอร์สสอนภาษาไทยให้แก่คนญี่ปุ่น สามารถจัดหลักสูตรที่บริษัทของลูกค้า ทั้งในและนอกเวลางาน  มีหัวข้อ สำหรับจัดอบรม ดังนี้

 • CLASS FOR JAPANESE  หลักสูตรสำหรับชาวญี่ปุ่น
 • GEMBA COMMUNICATION การสื่อสารภายในองค์กร / โรงงาน
 • DAILY LIFE COMMUNICATION  การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 • QUICK COMMUNICATION  เรียนรู้การสื่อสารแบบรวดเร็ว

2 JAPANESE LANGUAGE หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
คอร์สสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่คนไทย มีหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ โดยมีหลักสูตรสอนโดยใช้ตัวอักษรโรมาจิ เพื่อให้สามารถใช้งาน และสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว และหลักสูตรสอนโดยใช้ตัวอักษรของญี่ปุ่น เพื่อที่จะสามารถต่อยอดไปวัดระดับความสามารถด้านภาษาได้ต่อไป มีหัวข้อ สำหรับจัดอบรม ดังนี้

 • BY USING HIRAGANA, KATAKANA, KANJI  การใช้ด้วยตัวอักษรญี่ปุ่น ฮิรางานะ คาตากานะ คันจิ
 • TUTORING FOR LEVEL TESTING  ติวสำหรับสอบวัดระดับ
 • BY USING ROMANJI  การใช้ด้วยตัวอักษรโรมาจิ
 • QUICK COMMUNICATION  เรียนรู้การสื่อสารแบบรวดเร็ว

3 TRANSLATOR INTERPRETER INTERPRETER (THAI-JAPANESE-ENGLISH) การแปลและล่าม
มีหัวข้อ สำหรับการบริการ ดังนี้ 

 • INTERPRETER (THAI-JAPANESE-ENGLISH)  ล่าม (ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ)
 • TOP MANAGEMENT MEETING  ล่ามในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
 • TECHNOLOGY TRANSFER MEETING ล่ามในที่ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • PRODUCTION LINE  ล่ามในการปฏิบัติที่หน้างาน
 • SPECIAL CASE : COURTYARD, ETC  ล่ามเฉพาะทาง เช่น ในศาล เป็นต้น

4 TRANSLATOR การแปลเอกสาร 
มีหัวข้อ สำหรับการบริการ ดังนี้ 

 • COMPANY DOCUMENT  เอกสารบริษัททั่วไป
 • WORK INSTRUCTION, PROCEDURE  คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทำงาน
 • MANUAL  คู่มือการใช้เครื่องจักร
 • PRESENTATION  เอกสารนำเสนองาน
 • GOVERNMENT, SPECIAL, ETC  เอกสารราชการ, เอกสารพิเศษ อื่นๆ

5 GUIDANCE & SUPPORT STUDY IN JAPAN แนะแนวและสนับสนุนการศึกษาต่อญี่ปุ่น
บริดจ์ อินทิเกรชั่น มีการทำข้อตกลงกับโรงเรียนภาษาในประเทศญี่ปุ่น ให้คำแนะนำและสนับสนุนการส่งนักเรียนไทยไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการช่วยหาทุนการศึกษาต่อหลังจากที่ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้ว มีหัวข้อ สำหรับการบริการ ดังนี้ 

 • FOR CHILDREN AND ADULTS  สำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 • PREPARATION LANGUAGE & LIFE  การเตรียมความพร้อมภาษาและการใช้ชีวิต
 • CONTACT COLLEGE  การติดต่อโรงเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น
 • ADVISORY & VISA APPLY  การให้คำแนะนำ และการขอวีซ่า
 • SCHOLARSHIP FINDING  การแนะนำทุนการศึกษา

6 SUPPORT WORK IN JAPAN  สนับสนุนการไปทำงานที่ญี่ปุ่น
บริดจ์ อินทิเกรชั่น มีเครือข่ายบริษัทที่ต้องการแรงงานต่างชาติไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการช่วยจัดเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตก่อนเดินทางไป รวมถึงความพร้อมด้านภาษาด้วย มีหัวข้อ สำหรับการบริการ ดังนี้ 

 • PREPARATION FOR GOING  การเตรียมความพร้อมในการไปทำงานที่ญี่ปุ่น
 • CONTACT COMPANY  การติดต่อบริษัท
 • VISA & IMMIGRATION  การขอวีซ่าและการเข้าประเทศ