ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริดจ์ อินทิเกรชั่น เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ให้บริการจัดฝึกอบรมทั้งแบบทั่วไป PUBLIC และสามารถจัดเป็นการเฉพาะภายในบริษัท INHOUSE โดยสามารถผสมผสานองค์ความรู้และจัดเป็นคอร์สเฉพาะตามความต้องการของบริษัทได้ เรามีวิทยากรชั้นนำระดับประเทศที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศที่ครอบคลุมในทุกด้านตั้งแต่การบริหารกระบวนการผลิต การบริหารงานทั่วไป รวมถึงองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุค 4.0 

เรามีหมวดหัวข้อการบริการด้านนี้ ดังนี้

1 PRODUCTIVITY / QUALITY / COST / DELIVERY ประสิทธิภาพ / คุณภาพ / ต้นทุน / การส่งมอบ

  หัวข้อการฝึกอบรมด้านการบริหารการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับปรุงในทุกด้าน ซึ่งไม่เพียงแต่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตเท่านั้น แต่พนักงานในส่วนสนับสนุนภายในบริษัท ก็มีจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทั่วทั้งองค์กรและไปในทิศทางเดียวกัน มีหัวข้อ สำหรับจัดอบรม ดังนี้

 • TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE) การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
 • TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
 • LEAN (LEAN MANUFACTURING) การบริหารงานแบบลีน
 • AUTOMATION TECHNOLOGY เทคโนโลยีอัตโนมัติ
 • IoT TECHNOLOGY เทคโนโลยีไอโอที
 • 5S
 • KAIZEN (CONTINUOUS IMPROVEMENT) ไคเซ็น (การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)
 • PROBLEM SOLVING  เทคนิกการแก้ปัญหา
 • LOSS REDUCTION การลดความสูญเสีย
 • WHY-WHY ANALYSIS  การวิเคราะห์ WHY-WHY
 • COST EFFECT ANALYSIS การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกระทบ
 • KAMBAN / PULL SYSTEM  คัมบัง / ระบบการผลิตแบบดึง

2 HR MANAGEMENT การบริหารงานบุคคล

คอร์สสำหรับการพัฒนาบุคลากรในด้านทัศนคติ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามหลักจิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีหัวข้อ สำหรับจัดอบรม ดังนี้

 • TEAM BUILDING  การสร้างทีม
 • COACHING SKILL ทักษะการโค้ช
 • LEADERSHIP SKILL  ทักษะการเป็นผู้นำ
 • DECISION MAKING  เทคนิกการตัดสินใจ
 • COMMUNICATION SKILL ทักษะการสื่อสาร
 • CREATIVE THINKING  แนวคิดเชิงสร้างสรรค์
 • PRESENTATION SKILL ทักษะการนำเสนอผลงาน
 • SELF DEVELOPMENT การพัฒนาตนเอง
 • SAFETY MANAGEMENT  การบริหารความปลอดภัย
 • EVALUATION SYSTEM ระบบการประเมินผลงานในองค์กร
 • HUMAN DEVELOPMENT SYSTEM DESIGN  การออกแบบระบบการพัฒนาบุคลากร
 • NEW GENERATION EMPLOYEE MANAGEMENT  การบริหารคนรุ่นใหม่

3 SALES & GENERAL MANAGEMENT การบริหารงานขายและการบริหารทั่วไป

คอร์สฝึกอบรมสำหรับพนักงานในหน่วยงานที่มีความเป็นเฉพาะทาง เช่น พนักงานด้านการขาย พนักงานด้านการจัดซื้อและอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก มีส่วนช่วยและอยู่เบื้องหลังในการเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนของบริษัทเป็นอันมาก  มีหัวข้อ สำหรับจัดอบรม ดังนี้

 • SALES STRATEGY FOR CRISIS กลยุทธการขายในภาวะวิกฤต
 • PROJECT MANAGEMENT  การบริหารโครงการ
 • TIME MANAGEMENT  การบริหารเวลา
 • TAXES & ACCOUNTING   การบริหารภาษี และการบัญชี
 • FINANCE & ACCOUNT การบริหารเงินทุน และการบัญชี
 • PRESENTATION SKILL ทักษะการนำเสนอผลงาน
 • BUSINESS COMPLIANCE  หลักธรรมาภิบาลองค์กร
 • CUSTOMER RELATION  การยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • PURCHASE SKILL  ทักษะการจัดซื้อ
 • LOGISTIC SYSTEM ระบบโลจิสติกส์

4 INTERNATIONAL STANDARD  มาตรฐานสากล

คอร์สสำหรับการฝึกอบรมด้านมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ มาตรฐานพื้นฐานที่จำเป็นต้องเรียนรู้ ได้แก่ ISO9001, IATF16949, ISO14001, OHSAS18001 นอกจากนั้น ยังมีมาตรฐานสากลเฉพาะด้านที่จำเป็น รวมถึงเครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ในการบริหารมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย  มีหัวข้อ สำหรับจัดอบรม ดังนี้

 • IATF16949
 • ISO9001
 • ISO14001
 • OHSAS18001
 • OTHER ISO
 • ISO อื่นๆ
 • ISO MANAGEMENT TOOLS
 • เครื่องมือบริหารงาน ISO
 • (APQP, PPAP, FMEA, MSA)

5 CROSS CULTURE THAI – JAPANESE เรียนรู้วัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีการลงทุนสูงที่สุดในประเทศไทย มีจำนวนบริษัทมากถึงกว่า 5,000 ราย ดังนั้น การเรียนรู้แนวคิด วัฒนธรรมให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันจะส่งผลดีต่อการสร้างความมั่นใจในการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมั่นคงตลอดไป มีหัวข้อ สำหรับจัดอบรม ดังนี้

 • JAPANESE STYLE WORKING แนวคิดในการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น
 • JAPANESE STYLE COMMUNICATION การสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น
 • CROSS CULTURE (THAI – JAPANESE) วัฒนธรรมที่แตกต่าง (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • KNOWING THAI (FOR JAPANESE)  เรียนรู้ไทย (สำหรับชาวญี่ปุ่น)
 • KNOWING JAPANESE (FOR THAI) เรียนรู้ญี่ปุ่น (สำหรับชาวไทย)