ด้านการพัฒนาองค์กร

 
ในยุคสมัยที่การเพิ่มยอดขายนั้นเป็นไปได้ยาก ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องหันมาทบทวนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรนั้น จำเป็นต้องดำเนินการอย่างมืออาชีพ บริดจ์ อินทิเกรชั่น ให้บริการการพัฒนากระบวนการจัดการระดับองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางระดับนานาชาติ ใช้เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับอย่างสูง และการสร้างกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องขึ้นในองค์กรให้ได้อย่างมั่นคง 
นอกจากนี้ บริดจ์ อินทิเกรชั่น ยังเป็นศูนย์รวมของผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงและผลงานในการบริหารงานมายาวนาน สามารถให้บริการที่ปรึกษาเฉพาะตัวสำหรับผู้บริหารระดับสูงในทุกด้านอย่างบูรณาการ รวมถึงทีมงานกฎหมายในทุกด้าน

เรามีหมวดหัวข้อการบริการด้านนี้ ดังนี้

1 TPM CONSULTANT  ให้คำปรึกษา TPM
การให้คำปรึกษาในการติดตั้งระบบการบริหารงานการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร และบริษัทที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  มีหัวข้อดังนี้

 • TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE  การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
 • ALL EMPLOYEE PARTICATION  ผลักดันกิจกรรมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม

2 TQM CONSULTANT ให้คำปรึกษา TQM
การให้คำปรึกษาการบริหารงานอย่างมีคุณภาพตามหลักการ TQM การจัดระบบการบริหารอย่างมืออาชีพ เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดทำนโยบาย ไปจนสู่การปฏิบัติที่หน้างานประจำวัน หรือเป็นการบริหารธุรกิจของบริษัทให้เกิดผลสัมฤทธิสูงสุดนั่นเอง  มีหัวข้อดังนี้

 • TOTAL QUALITY MANAGEMENT  การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
 • COMPANY WIDE BUSINESS MANAGEMENT (POLICY – DAILY CONTROL) การจัดการกระบวนการทำงานทั่วทั้งองค์กร (แผนงาน ไปสู่ การจัดการประจำวัน)

3 LEAN CONSULTANT ให้คำปรึกษา LEAN 
การให้คำปรึกษาการบริหารงานแบบลีน ช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบเรียบ ปราศจากความสูญเปล่าที่ไม่จำเป็น การใช้ทรัพยากรทั้งหมดอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด การสร้างเครื่องมือให้พนักงานสามารถปรับปรุงได้ด้วยตนเอง วางรากฐานการไปสู่การทำให้เป็นอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีหัวข้อดังนี้

 • LEAN MANUFACTURING  (PRODUCTION LINE – BACK OFFICE) การบริหารงานแบบลีน (กระบวนการผลิต สู่ งานสำนักงาน)

4 IMPROVEMENT ACTIVITES CONSULTANT ให้คำปรึกษากิจกรรมปรับปรุง
การให้คำปรึกษาในการจัดตั้งกิจกรรมการปรับปรุงในด้านต่างๆขึ้นอย่างมั่นคงในบริษัท ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้บริษัทก้าวสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมั่นคง และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านที่เข้มงวดในปัจจุบันได้  มีหัวข้อดังนี้

 • 5S ACTIVITES INTRODUCTION  การผลักดันกิจกรรม 5 ส
 • QCC ACTIVITES INTRODUCTION  การผลักดันกิจกรรม QC CIRCLE
 • KAIZEN ACTIVITES INTRODUCTION  การผลักดันกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • SUGGESTION ACTIVITES INTRODUCTION  การผลักดันกิจกรรมข้อเสนอแนะ

5 TOP MANAGEMENT CONSULTATION  ให้คำปรึกษาผู้บริหารระดับสูง
บริการให้คำปรึกษาเฉพาะตัวแก่ผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น ด้วยความซื่อสัตย์ รักษาความลับ บนพื้นฐานของความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีหัวข้อดังนี้

 • BUSINESS SOLUTION CONSULTATION HR, STRUCTURE SET UP ให้คำปรึกษาการบริหารงานธุรกิจในไทย ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านโครงสร้าง

6 LAW & SPECIAL CONSULTATION  ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
บริการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในทุกด้าน ให้คำแนะนำ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้อง และลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการธุรกิจของลูกค้า มีหัวข้อดังนี้

 • LABOR LAW  IMPORT / EXPORT, ACCOUNTING  กฎหมายแรงงาน กฎหมายศุลกากร และด้านบัญชี 

7 GOVERNMENT PROJECT บริหารงานโครงการภาครัฐ
บริดจ์ อินทิเกรชั่น มีประสบการณ์สูงในการบริหารโครงการต่างๆของภาครัฐ และมีเครือข่ายที่ปรึกษาที่ได้รับการยอมรับทั่วประเทศพร้อมเข้ามาร่วมงานในโครงการภาครัฐต่างๆได้ มีหัวข้อดังนี้

 • PRODUCTIVITY TRAINING PROJECT  โครงการฝึกอบรมด้านประสิทธิภาพ
 • AUTOMATION TRAINING PROJECT  โครงการฝึกอบรมด้านระบบอัตโนมัติ
 • SURVEY PROJECT  โครงการสำรวจ
 • SPECIAL PROJECT  โครงการพิเศษ