ด้านระบบอัตโนมัติและ IoT

บริดจ์ อินทิเกรชั่น มีความร่วมมืออย่างแน่นเฟ้นกับผู้ผลิตระบบอัตโนมัติ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีไอโอที พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการพัฒนาออกแบบระบบอัตโนมัติต่างๆให้แก่ลูกค้าตามความต้องการ การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ตั้งแต่ภาพรวม จนถึงเทคโนโลยีแต่ละหัวข้อ บริดจ์ อินทิเกรชั่น เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำการส่งเสริมผลักดันให้บริษัทต่างๆเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค 4.0 ให้เกิดผลสัมฤทธิสูงสุด 

เรามีหมวดหัวข้อการบริการด้านนี้ ดังนี้

1 TRAINING AUTOMATION TECHNOLOGY การฝึกอบรมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
บริการการจัดฝึกอบรมพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในแต่ละด้าน รวมถึงการออกแบบ การประยุกต์ใช้จริงอย่างบูรณาการ และมีความเหมาะสมในการลงทุนสูงสุด หัวข้อการจัด

 • ROBOT, PLC, SENSOR, WIRELESS TECHNOLOGIES, ETC  หุ่นยนต์, PLC, เซนเซอร์,  เทคโนโลยีไร้สาย และอื่นๆ
 • BASIC & PRACTISE TRAINING  การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติ
 • AUTOMATION SYSTEM DESIGN CONCEPT  หลักการออกแบบระบบอัตโนมัติ
 • AUTOMATION SYSTEM IMPLEMENTATION  หลักการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ

2 AUTOMATION SYSTEM INSTALLATION การพัฒนาติดตั้งระบบอัตโนมัติใช้งานจริง
บริการการนำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีไอโอทีติดตั้งในกระบวนการทำงานภายในของลูกค้าอย่างมืออาชีพและยุติธรรม ออกแบบเสนอแนะร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ตรงความต้องการที่แท้จริงสูงสุด  หัวข้อการจัด

 • SENSOR INSTALLATION FOR MACHINE  การติดตั้งระบบเซนเซอร์สำหรับเครื่องจักร
 • REAL TIME CONTROL  การติดตั้งระบบควบคุมแบบ REAL TIME
 • BIG DATA ANALYSIS  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • MACHINE IMPROVEMENT  การปรับปรุงเครื่องจักร
 • PREDICTIVE MAINTENANCE  การบำรุงรักษาแบบพยากรณ์
 • MACHINE & FACTORY REPAIR & MAINTENANCE  การบำรุงรักษาเครื่องจักรและโรงงาน
 • WAREHOUSE AUTOMATION SYSTEM  การติดตั้งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

3 ENERGY MANAGEMENT การบริหารจัดการพลังงาน
บริการให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดในด้านการใช้พลังงานในบริษัท  หัวข้อการจัด

 • ENERGY CONSUMPTION DIAGNOSIS  การวิเคราะห์การใช้พลังงาน
 • SOLAR PANEL INSTALLATION  การติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าเซลแสงอาทิตย์
 • ENERGY USAGE CONTROL  การควบคุมการใช้พลังงาน
 • ENERGY REDUCTION  การลดการใช้พลังงาน