ด้านธุรกิจและความร่วมมือ ไทย-ญี่ปุ่น

 

บริดจ์ อินทิเกรชั่น ดำเนินการร่วมกับชุมชนคนญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ ในการจัดอบรมสัมมนาให้ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างดีจากบริษัทญี่ปุ่น ส่งเสริมให้คนญี่ปุ่นเรียนรู้แนวคิดของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย นอกจากนี้ ยังมีที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น ในการช่วยเหลือนักลงทุนญี่ปุ่นในการเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เป็นการช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ช่วยให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับภาคธุรกิจของไทยทางอ้อมด้วย

เรามีหมวดหัวข้อการบริการด้านนี้ ดังนี้

1 MAENAM FORUM SEMINAR   งานสัมมนาแม่น้ำฟอรั่ม
บริดจ์ อินทิเกรชั่น เป็นผู้ประสานงานในการจัดงานสัมมนาแม่น้ำฟอรั่มซึ่งก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 30 ปีในประเทศไทย เป็นงานสัมมนาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักธุรกิจ ผู้ประกอบการคนญี่ปุ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงการเป็นตัวเชื่อมประสานธุรกิจใหม่ๆให้เกิดขึ้นอีกด้วย ปัจจุบัน ดำเนินการอยู่ในกรุงเทพ และศรีราชา 

  • SEMINAR FOR JAPANESE COMMUNITY การจัดสัมมนาสำหรับชุมชนญี่ปุ่นในไทย
  • HIGH ACCURACY INFORMATION PROVIDER การจัดหาข้อมูลสนับสนุนที่มีความแม่นยำสูง
  • STARTED IN SRIRACHA FROM JANUARY 2019 เริ่มจัดสัมมนาขึ้นที่ศรีราชา เดือนมกราคม 19

2 INVESTMENT (JAPANESE/THAI) ที่ปรึกษาการลงทุน ไทย-ญี่ปุ่น

  • MANUFACTURING INVESTMENT IN THAILAND สนับสนุนการลงทุนในประเทศไทย
  • MARKET EXPANSION BETWEEN ASEAN-JAPAN  สนับสนุนการขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน
  • SUPPORT NEW COMPANY SETUP IN THAILAND  สนับสนุนการก่อตั้งบริษัทในประเทศไทย

3 SMRJ REGISTED ADVISOR ที่ปรึกษาทางการ SMRJ กระทรวง METI
บริดจ์ อินทิเกรชั่น มีที่ปรึกษาประจำที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ให้การสนับสนุนการขยายธุรกิจและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาสู่ประเทศไทย 

  • THAI MARKET SURVEY  การสำรวจตลาดในประเทศไทย
  • THAI BUSINESS INFORMATION PROVIDE การให้ข้อมูลทางธุรกิจเกี่ยวกับประเทศไทย
  • CONNECT WITH PROPER PARTNER IN ASEAN  การเชื่อมโยงพาร์ทเนอร์ในภูมิภาคอาเซียน