ปณิธาน

 

ปณิธานอันแน่วแน่ของผู้ก่อตั้งที่จะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานกว่า 35 ปี ให้บริษัทบริดจ์ อินทิเกรชั่นจำกัด เป็นดุจดังสะพาน (Bridge) เชื่อมโยงจุดต่างๆในสังคมไทยเข้าด้วยกัน ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศอาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น สู่การขยายการเชื่อมโยงไปทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์กร เช่น การบริหารองค์กร การบริหารการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับกระบวนทัศน์ทางความคิดของบุคลากร การเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง อีกทั้งการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีที่ทันสมัย การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย และข้อมูลข่าวสารต่างๆในทุกด้านให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน และทำการบูรณาการ (Integration) องค์ความรู้ ทรัพยากร เทคโนโลยีนั้นให้เกิดสิ่งใหม่เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มคุณค่า การสร้างความยั่งยืน การแก้ปัญหาที่ตรงจุด ไปสู่การลงทุนเชิงธุรกิจร่วมกันจากทั้งภายในและต่างประเทศ

บริษัท บริดจ์ อินทิเกรชั่น จำกัด ยึดถือคุณภาพสูงสุดและความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ ยึดมั่นประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และยุติธรรม รับฟังความคิดเห็นจากทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันแก่องค์กรและบุคลากรในองค์กรนั้น นักลงทุน นักธุรกิจ และไปจนถึงชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ  

บริษัท บริดจ์ อินทิเกรชั่น จำกัด กำหนดกลยุทธการดำเนินธุรกิจโดยเริ่มจากพื้นฐานสำคัญคือ การพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมในทุกด้าน โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่มุ่งหวัง คือ การให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้อย่างทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในยุคปัจจุบัน รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน สร้างความร่วมมือที่ดีในองค์กร ไปสู่การพัฒนาองค์กรให้สามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนมั่นคง และขยายโอกาสที่ไม่มีขีดจำกัด อันจะนำมาซึ่งความสุขของทุกคนในสังคม

คุณค่าองค์กร

การเป็นสะพานที่เชื่อมโยงและบูรณาการสร้างผลสัมฤทธิสูงสุดที่ยั่งยืนแก่สังคมไทย

วิสัยทัศน์องค์กร

เราเป็นสถาบันการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน