ประวัติผู้ก่อตั้ง

 

นายพรชัย ยงวัฒนสุนทร

ประวัติการศึกษา

• สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

• นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นและองค์กรความร่วมมือกับญี่ปุ่น กว่า 30 ปี

• กรรมการบริษัทซันโย เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นชาวต่างชาติคนแรกของกลุ่มบริษัททั่วโลก

• General Manager บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ญี่ปุ่น

• ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ผลงานและกิจกรรมอื่นๆเพื่อสังคม

• ที่ปรึกษาอุตสาหกรรม SMRJ กระทรวง METI รัฐบาลญี่ปุ่น (2018 - )

• ประธานชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (2018 - )

• เลขานุการชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโอซากา (2006 - )

จากประสบการณ์ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ที่มีความเข้าใจวัฒนธรรมและมุมมองความคิดของคนทั้งสองประเทศเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ได้ทำการค้นคว้าหาวิธีการบริหารที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่คนต่างวัฒนธรรมต่างความคิดที่ต้องทำงานร่วมกัน วิเคราะห์ความแตกต่าง ข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุงหรือหลีกเลี่ยง นำทุกปัจจัยมาสังเคราะห์หรือบูรณาการแนวทางขึ้นใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังและเชิงลึก ใช้หลักการตลาดนำการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร จนสามารถผลักดันให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย คือ รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นทุกประเภทสาขา (ในขณะนั้น) ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารความปลอดภัย การบริหารคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

นอกจากนี้ ยังได้เคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในหน่วยงานความร่วมมือระหว่างสองประเทศ มีประสบการณ์บริหารโครงการพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาองค์กรให้แก่ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่า 1,000 บริษัท รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในการเป็นที่ปรึกษากว่าหลายร้อยคน อีกทั้งยังเป็นผู้เสนอแนวคิดการพัฒนาระบบอัตโนมัติของประเทศไทยบนความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน มีเครือข่ายธุรกิจกว้างขวางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น พร้อมที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงสร้างประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม